Saint Nikephoros had Saint Anthimos of Chios as his beloved Elder.

Saint Nikephoros had Saint Anthimos of Chios as his beloved Elder.

+